U bevindt zich hier: Home » Informatie » Drie vormen Groengarantie » Groengarantie 'compleet'

Groengarantie ‘compleet’: kwalitatieve verplichting of erfdienstbaarheid

Kwalitatieve verplichtingen en erfdienstbaarheden kunnen niet in alle gevallen gebruikt worden. Ze mogen alleen een handeling toestaan of niet toestaan (dulden of niet-doen) en dus niet een actie uitvoeren (doen). Daarnaast mag een kwalitatieve verplichting niet leiden tot een beperking van de bevoegdheid tot verkoop of bezwaring van een onroerende zaak.

Voorbeelden van handeling toestaan of niet toestaan:

  • Partij 1 moet dulden dat partij 2 over zijn perceel loopt.
  • Het is partij 1 verboden zijn perceel anders in te richten dan als weiland.

Het opleggen van de verplichting om een perceel als weiland in te richten (het wordt nu gebruikt als opslagplaats voor hout) kan echter niet via een kwalitatieve verplichting of erfdienstbaarheid. Dit zou namelijk een actie (doen) veroorzaken wat niet kan worden vastgesteld met deze instrumenten.

Op deze regel voor erfdienstbaarheden zijn twee uitzonderingen. De eerste is dat wel gebouwen, werken of beplantingen aangelegd mogen worden die voor de uitoefening van de erfdienstbaarheid nodig zijn, mits deze op het dienend erf liggen. Dit mag alleen als het gaat om een nevenverplichting die verbonden is aan de hoofdverplichting. Als voorbeeld:

  1. Ten behoeve van het perceel A en ten laste van het perceel B wordt gevestigd de erfdienstbaarheid van weg om te komen van en te gaan naar de openbare weg.
  2. De eigenaar van het perceel B is gehouden een brug aan te leggen op zijn perceel, zodat de openbare weg via deze brug kan worden bereikt.

De tweede uitzondering is dat de zogenaamde last mag bestaan uit een verplichting om gebouwen, werken of beplantingen die op het dienend erf liggen onderhouden moeten worden. Dit is wel een hoofdverplichting. Hierdoor is het dus mogelijk om een verplichting tot onderhoud op te nemen in een erfdienstbaarheid. Als voorbeeld:
Partij 1 is verplicht de schuur, gelegen op het perceel aan “De Slangenburg 8 te Neerpelt”, kadastraal bekend “gemeente Neerpelt, sectie F nummer 612”, te onderhouden, daaronder wordt onder andere verstaan het iedere vijf jaar schilderen van de schuur.

shutterstock_6127987.jpgZowel een kwalitatieve verplichting als een erfdienstbaarheid moet altijd in een notariële akte worden vastgelegd. Voordeel van beide instrumenten is dat de gemaakte afspraken vanzelf overgaan op eventuele volgende eigenaren (dit wordt de goederenrechtelijke werking genoemd). Het risico van niet doorgeven dat bestaat bij een kettingbeding is hier dus niet van toepassing. Kwalitatieve verplichtingen en erfdienstbaarheden moeten bovendien worden vastgelegd in openbare registers van het kadaster. Hiermee zijn deze voor iedereen inzichtelijk.

Afhankelijk van de situatie zal een erfdienstbaarheid of een kwalitatieve verplichting gevestigd kunnen worden. Een notaris kan u adviseren welke optie het beste bij uw situatie past. De belangrijkste verschillen tussen een kettingbeding en een erfdienstbaarheid zijn:

shutterstock_25077652.jpgNet als bij een schriftelijke overeenkomst en een schriftelijke overeenkomst met kettingbeding kunnen de tegenprestaties van kwalitatieve verplichtingen en erfdienstbaarheden zelf bepaald worden. Een eenmalige of periodieke vergoeding is ook mogelijk. Aan een kwalitatieve verplichting wordt vaak nog een kettingbeding gekoppeld, zodat het zeker is dat de tegenprestatie (bijvoorbeeld de betaling van een vergoeding) ook overgaat op een volgende eigenaar.

Partijen kunnen de verplichtingen nader specificeren. Bijvoorbeeld bij een erfdienstbaarheid van (recht van) overpad. Door de vestiging van deze erfdienstbaarheid kunnen de omwonenden een wandeling maken door de bossen van een grondeigenaar. De grondeigenaar is akkoord met de vestiging van de erfdienstbaarheid, maar wil de overlast die hij daarvan heeft tot een minimum beperken. Partijen hebben de navolgende afspraken gemaakt:

  • De erfdienstbaarheid kan alleen worden uitgeoefend over het reeds aanwezige pad.
  • De grondeigenaar draagt zorg voor het onderhoud van dat pad.
  • De omwonenden mogen het pad niet betreden met een gemotoriseerd voertuig.
  • Het pad mag alleen worden betreden van zonsopgang tot zonsondergang.
  • De kosten voor de vestiging van de erfdienstbaarheid komen voor rekening van de omwonenden.

> Download voorbeeld van een kwalitatieve verplichting.

> Download voorbeeld van een erfdienstbaarheid.

Wijk realiseert met agrariërs uitloopgebied.

04 december 2011

Veel wijken hebben helaas maar weinig uitloop mogelijkheden: open gebieden in dorpen en steden zijn volgebouwd en omliggend agrarisch land is moeilijk toegankelijk. Groengarantie kan ervoor zorgen dat de recreatieve ontsluiting wordt verbeterd en het landschap een impuls kan krijgt, zowel financieel als in betrokkenheid van de omwonenden. Veel wijken hebben helaas maar weinig uitloop mogelijkheden: open gebieden in dorpen en steden zijn volgebouwd en omliggend agrarisch land is moeilijk toegankelijk. Groengarantie kan ervoor zorgen dat de recreatieve ontsluiting wordt verbeterd en het landschap een impuls kan krijgt, zowel financieel als in betrokkenheid van de omwonenden. Lees meer...